بزرگتر شده ام، جرماً و حجماً؛

دیگر هر موجی راحت بلندم نمی‌کند.

گمانم اثر شیرینی های عید باشد؛ و عدم تحرک...

 +

موجی های تشکیلات

پاورقی (عروسی تشکیلاتی)

دربست (تفریح تشکیلاتی)

کاهگل (خدای تشکیلاتی)

برکات (پدر تشکیلاتی)
مثبت منفی (درس خواندن تشکیلاتی)