دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَنَتووم

دَمِت گَرم.

 

ارباب بی کفن ای ...