وبلاگ دریای شمال است، و من آن کودک نابلدی که نیم خیز منتظر موجی است تا بیاید و بلندش کند، و بعد باز می‌نشینم، در انتظار موج بعدی ...

 

فک کنم منظورم این بود: رفقا یه موج وبلاگی بسازید. دق کردم از بیکاری.